Nevýhody práškového lakovania

Aby sme boli objektívni, je potrebné povedať, že okrem vyššie popísaných výhod má táto technológia aj určité svoje nevýhody.

  • Zmena farebného odtieňa: Pri neexistencii prídavných a značne drahých doplnkových zariadení je zmena farebného odtieňa pri práškovom lakovaní pomerne náročná v porovnaní so zmenou farebného odtieňa u klasických mokrých náterov.
  • Rovnomernosť hrúbky náteru: Predovšetkým na profilovaných plochách, na okrajoch výrobkov a na tienených miestách sa môže výrazne líšiť hrúbka náteru od hrúbky na rovných plochách a to radovo až o niekoľko 10-tok percent. Táto skutočnosť máva často negatívny vplyv na vzhľad výsledného povrchu. Skúsený lakírnik však správnou technikou striekania a nastavením parametrov na aplikačnom zariadení vie tento nedostatok značne eliminovať.
  • Potreba čistého prostredia: Aplikácia práškových náterov vyžaduje bezprašné a čisté prostredie. Pokiaľ toto nie je zabezpečené môže veľmi ľahko dôjsť k znečisteniu práškovej farby ako aj k nasadaniu nečistôt na predtým už vyčistený povrch výrobkov, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na vzhľade povrchu. Je to jeden z veľmi častých a ťažko riešiteľných problémov.
  • Vypaľovacia teplota: Vzhľadom na skutočnosť, že do technologického procesu vstupuje vypaľovanie pri pomerne vysokých teplotách často dochádza hlavne pri striedaní rôznych výrobkov k ťažko predvídateľným vadám výsledného náteru napr. k tvorbe tzv. kráterov. Z tohto pohľadu často nastávajú problémy pri aplikácii na porézne materiály a konštrukcie z uzatvorených profilov. Vysoká teplota zároveň obmedzuje použitie tejto technológie v prípade, ak je súčasťou výrobku aj komponent, ktorý nemože byť vystavený vypaľovacej teplote
  • Obmedzenie rozmerov výrobku: Veľkosť výrobku, ktorý je možné práškovať je limitovaná veľkosťou vypaľovacej pece.
  • Obmedzenie váhy výrobkov a hrúbky materiálu: Práškovanie nie je vhodné pre ťažšie kovové konštrukcie. Váha týchto konštrukcii býva limitovaná nosnosťou dopravníka. Taktiež hrúbka materiálu obmedzuje použitie tejto technológie, z dôvodu, že je časovo a energeticky náročné ohrievať hrubé materiály na potrebnú teplotu. Nedostatočné prehriatie materiálu môže spôsobiť nedostatočné vypalenie farby a jej krehkosť.
  • Náročná predpovrchová úprava: Existencia vysokej teploty vypaľovania kladie zvýšený dôraz na kvalitu a náročnosť predpovrchovej úpravy materiálu. Inými slovami povedané : spôsob predpovrchovej úpravy, ktorý je pri aplikácii mokrých farieb postačujúci, je pri práškovaní často nedostačujúci.
  • Potreba špecialnych aplikačných zariadení: Povrchová úprava práškovými farbami vyžaduje pomerne drahé špecialne aplikačné zariadenia.
Ekologické
lakovanie
Pri práškovom lakovaní vzniká len minimálny odpad a nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia ani zdravia ľudí.
Ekonomické
výhody
Úspora energii, lepšia využiteľnosť farieb, rýchlejšie spracovanie, nižšie náklady na jednotku plochy.
Výhodné
vlastnosti
Výborná mechanická a chemická odolnosť.
Málo
reklamácií
Menej reklamácii v porovnaní s mokrým náterom vďaka lepším mechanickým, chemickým a protikoróznym vlastnostiam práškových náterov.