Výhody práškového lakovania

Ekologické aspekty

 • prakticky bezodpadová technológia s minimom odpadového materiálu
 • recyklovateľnosť ( možnosť opätovného použitia ) práškovej farby, ktorá pri striekaní nepriľnula na povrch výrobkov
 • absencia zdraviu škodlivých a prírodu zaťažujúcich rozpúšťadiel
 • pigmenty bez nebezpečných ťažkých kovov (olovo, kadmium)
 • jednoduché zneškodnenie práškového odpadu
 • 100 % podiel pevných častíc v zložení farieb, v súčasnosti najekologickejší spôsob povrchových úprav

Ekonomické výhody

 • jednovrstvový náter. U práškových farieb sa v prevážnej väčšine dosiahne výsledný povrch jedným nanášaním
 • využiteľnosť práškových farieb je takmer 100 % -ná, nakoľko farba, ktorá pri striekaní nepriľnula na povrch výrobkov recykluje a je teda opätovne použiteľná na striekanie v dôsledku čoho vzniká len minimum odpadu
 • úspora energie: Celková spotreba energii je u práškových náterových systémov omnoho nižšia ako u konvenčných mokrých náterov
 • úspora miesta, nakoľko nie je potrebné mať zvláštne priestory na premiešávanie a riedenie farieb. Skladovanie farieb taktiež nevyžaduje budovanie zvláštnych skladov s protipožiarnými opatreniami
 • okamžitá použiteľnosť farieb, bez nutnosti riedenia a premiešávania
 • jednoduchšia automatizácia procesu práškového lakovania oproti automatizácii pri aplikácii mokrých farieb
 • menej reklamácii vďaka lepším mechanickým, chemickým a protikoróznym vlastnostiam práškových náterov oproti klasickým mokrým náterom
 • absencia vedľajších nákladov na likvidáciu nebezpečných odpadov a zachytávanie a kontrolu emisii z aplikačného procesu
 • ceny práškových náterov na jednotku plochy sú 2 - 3 krát menšie oproti konvenčným mokrým náterom

Výhodné vlastnosti

 • výborná mechanická odolnosť
 • vyššia chemická odolnosť
 • podstatne lepšie prekrytie hrán
 • účinnejšia ochrana proti korózii
 • estetickejší vzhľad povrchu
Ekologické
lakovanie
Pri práškovom lakovaní vzniká len minimálny odpad a nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia ani zdravia ľudí.
Ekonomické
výhody
Úspora energii, lepšia využiteľnosť farieb, rýchlejšie spracovanie, nižšie náklady na jednotku plochy.
Výhodné
vlastnosti
Výborná mechanická a chemická odolnosť.
Málo
reklamácií
Menej reklamácii v porovnaní s mokrým náterom vďaka lepším mechanickým, chemickým a protikoróznym vlastnostiam práškových náterov.