Princíp práškového lakovania

Povrchová úprava kovov práškovými vypaľovacími farbami, niekedy tiež nazývaná ako práškové lakovanie, alebo práškovanie resp. laikmi nesprávne označovaná ako "komaxitovanie" je modernou technológiou povrchových úprav kovových výrobkov, pri ktorej sa prášková náterová hmota nanáša striekaním v elektrostatickom poli.

Pri tomto postupe sa častice prášku elektricky nabijú, zatiaľ čo upravovaný predmet je uzemnený. Prášková farba drží na povrchu upravovaných kovových (resp. iných vodivých) výrobkov vplyvom elektrostatických síl.

Častice práškovej farby sa môžu elektrostaticky nabiť jedným z dvoch spôsobov a to:

  • elektrostatickým nabitím pri prechode prášku vysokonapäťovým poľom sústredeným v tryske striekacej pištoli
  • tribostatickým nabitím, kedy náboj vzniká trením pohybujúcich sa častíc prášku o špeciálny druh izolantu, ktorým je vystlaná rúrka striekacej pištole

Pri následnom vypaľovaní v peci pri teplote cca 180 - 200 °C dochádza k roztaveniu práškovej farby na povrchu výrobku a k vytvoreniu homogenného náteru. Po vybratí výrobkov z pece a ich vychladnutí na vzduchu je finálny povrch hotový.

Nespornou výhodou práškového lakovania je, že je dnes jednou z najekologickejších metód povrchových úprav, pri ktorej nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia ani zdravia ľudí. Logickým dôsledkom toho je, že spotreba práškových farieb neustále rastie a dochádza k postupnému nahradzovaniu klasických mokrých farieb. V nemalej miere tejto rastúcej spotrebe napomáhajú aj výborné fyzikálno-chemické, mechanické, estetické a antikorózne vlastnosti finálnych povrchov ako aj ekonomické dôvody.

Ekologické
lakovanie
Pri práškovom lakovaní vzniká len minimálny odpad a nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia ani zdravia ľudí.
Ekonomické
výhody
Úspora energii, lepšia využiteľnosť farieb, rýchlejšie spracovanie, nižšie náklady na jednotku plochy.
Výhodné
vlastnosti
Výborná mechanická a chemická odolnosť.
Málo
reklamácií
Menej reklamácii v porovnaní s mokrým náterom vďaka lepším mechanickým, chemickým a protikoróznym vlastnostiam práškových náterov.